Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania aplikacji mobilnej pod nazwą SEEP, prowadzonej przez spółką pod nazwą Seep z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111 (00- 102 Warszawa), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691698 (dalej „Spółka Seep”);
 2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Aplikacji Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Aplikacji SEEP do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. Przed założeniem Konta Użytkownika należy uważnie przeczytać i zaakceptować poniższy Regulamin.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
 2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Aplikację SEEP, którym jest Spółka Seep Sp. Z o.;
 3. Aplikacja SEEP (lub Aplikacja) – oprogramowanie, do którego prawa przysługują Spółce Seep z o.o., z wykorzystaniem którego możliwy jest dostęp do usług świadczonych za pomocą Aplikacji, funkcjonujące na określonym rodzaju Sprzętu. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania z Aplikacji wskazanych przy dokonywaniu instalacji;
 4. Sprzęt – urządzenia spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi w Aplikacji, w tym urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Dostęp do Usługi w Aplikacji wymaga posiadania Sprzętu, spełniającego wymogi określone w Regulaminie;
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji SEEP;
 6. Dostęp do Usługi – dostęp do funkcjonalności Aplikacji SEEP znajdujących się w aplikacji, uzyskiwany przez Użytkownika poprzez uruchomienie Aplikacji i zalogowanie się, w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Zakres dostępnych funkcjonalności zależny jest od Pakietu Usługi. Dostęp do Usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej tylko na określonym Sprzęcie.
 7. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe, dostarczane do Administratora przez Użytkowników w trakcie korzystania z Aplikacji SEEP, w szczególności adres e-mail i inne dane przesłane do Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych danych i zapewniają, że przekazane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 8. Pakiet Usługi – wersje Usług świadczonych za pomocą Aktualnie dostępne są Pakiety FREE i PREMIUM.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Aplikacji mobilnej SEEP jest – Spółka Seep sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Marszałkowskiej 111 (00-102 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691698;
 2. Aplikacja SEEP została utworzona w celu łączenia ze sobą osób znajdujących się w najbliższej okolicy (obszarach do 50 km). Aplikacja każdego dnia ułatwia ludziom nawiązanie nowych znajomości w zakresie wybranej przez Użytkownika preferencji (Jedzenie, Rozmowy, Randki);
 3. Za pośrednictwem Aplikacji SEEP świadczone są lub mogę być świadczone w przyszłości, odpłatnie i nieodpłatnie Usługi na rzecz Użytkowników;
 4. Rejestracja Użytkownika w Aplikacji SEEP jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja stanowi o zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa w zakresie korzystania z Pakietu FREE zawierana jest na czas nieokreślony. Usługa w Pakiecie PREMIUM świadczona jest w okresie ważności Pakietu PREMIUM, a po upływie tego okresu Usługa świadczona jest ponownie w ramach Pakietu FREE;
 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Aplikacji SEEP jest Spółka Seep Sp. z o.o. Zasady i warunki przetwarzania tych danych opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://seepapp.com/polityka-prywatnosci;
 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia i usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o tym prawach można znaleźć w Polityce Prywatności.

Korzystanie z aplikacji

 1. Aplikacja SEEP jest aplikacją przeznaczoną dla dorosłych użytkowników. Jed-nie osoby pełnoletnie (18 lat) mogą uzyskać dostęp do funkcji Aplikacji;
 2. Dostęp i korzystanie z Aplikacji SEEP możliwe jest dla Użytkowników Sprzętu z systemem operacyjnym Android, wersja 4.4.x i wyższe, dla Użytkowników Sprzętu z systemem operacyjnym iOS, wersja 10.0 i wyższe;
 3. Użytkownik Aplikacji mobilnej SEEP odpowiada za jakość Sprzętu technicz-nego, z którego korzysta w celu dostępu do Aplikacji, w tym za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na tym Sprzęcie (fire- walle – blokady, programy antywirusowe i inne), a które mogą utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi dostęp do Aplikacji lub świadczonych za jej pomocą Usług;
 4. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Aplikacji SEEP oraz korzystać z jej zasobów niezbędne jest zainstalowanie Aplikacji za pośrednictwem „App Store”/„Google Play” oraz posiadanie konta na platformie społecznościowej Facebook lub Google+;
 5. Do Aplikacji Użytkownik loguje się używając do tego swojego konta na Facebook lub Google+;
 6. Po zalogowaniu do aplikacji SEEP, za pośrednictwem Facebook lub Google+, Użytkownik dzieli się z Administratorem wszystkimi informacjami o Użytkowniku zamieszczonymi na profilu Facebook oraz Google+;
 7. Więcej na temat udostępnienia danych z Facebook oraz Google+ znajduje sięw Polityce Prywatności;
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności danych służących do logowania do Aplikacji SEEP;
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją aktywność w Aplikacji SEEP;
 10. W przypadku utraty dostępu do konta Użytkownika w Aplikacji SEEP, należy niezwłocznie zgłosić taką okoliczność pod adresem help@seepapp.com.
 11. Korzystanie z Aplikacji SEEP wymaga połączenia z siecią Internet. Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z uruchomieniem płatnej komórkowej transmisji danych, zgodnie z regulaminem właściwego operatora telefonii komórkowej;
 12. Korzystanie z Aplikacji SEEP wymaga włączenia usług lokalizacji;
 13. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji SEEP zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowy- Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika Aplikacji SEEP. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe;
 14. Użytkownik Aplikacji SEEP uzyskuje możliwość skorzystania z funkcjonalności aplikacji w wersji (Pakiecie) FREE lub PREMIUM;
 15. Pakiet FREE pozwala na korzystanie z podstawowych funkcjonalności Aplikacji SEEP opisanych poniżej. Każdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Pakietu FREE po rejestracji wiążącej się z założeniem Konta. Dostęp do funkcjonalności Pakietu PREMIUM, opisanych poniżej, wymaga podjęcia działań wskazanych w dalszej części

Funkcjonalność wersji (Pakietu) FREE stanowi:

Wybór trójkąta: Użytkownik w wersji FREE w ciągu 24 godzin może tylko raz wybrać jeden z trójkątów symbolizujących preferencje (Jedzenie, Rozmowy, Randki). Czas liczony jest od momentu dokonania aktywności. Przy ponownej chęci zmiany trójkąta użytkownik otrzymuje powiadomienie pop-up informujące go o braku możliwości zmiany trójkąta przed wskazanym okresem oraz o możliwości: (i) zakupu Pakietu PREMIUM w celu nieograniczonej zmiany trójkątów lub (ii) obejrzenia reklamy video (do 30 sekund) w celu ponownego jednokrotnego wyboru trójkąta.

Wysłanie wiadomości: Użytkownik w wersji FREE ma możliwość napisania wiadomości do innych Użytkowników, po uprzednim wyborze jednego z dwóch trójkątów (fioletowy lub niebieski) oraz po połączeniu się w parę z innym Użytkownikiem dla trójkąta różowego. W przypadku dwóch pierwszych trójkątów po wyborze jednego z nich, Użytkownik w wersji FREE może wysłać do 10 wiadomości w trakcie 24 godzin, liczonych od pierwszej aktywności. Przy chęci napisania kolejnej wiadomości, przekraczającej limit 10 wiadomości Użytkownik otrzymuje powiadomienie pop-up in- formujące go o braku możliwości napisania kolejnej wiadomości przed wskazanym okresem oraz o możliwości (i) zakupu Pakietu PREMIUM, w celu wysyłania wiadomości bez ograniczeń lub (ii) obejrzenia reklamy video (do 30 sekund) w celu wysłania kolejnych 5 wiadomości. W tym drugim przypadku, po wysłaniu tych dodatkowych 5 wiadomości Użytkownik ponownie otrzymuje powiadomienie pop-up wraz z powyższymi informacjami. Powiadomienie pojawia się za każdym razem po przekroczeniu wskazanych limitów przed upływem 24 godzin. Użytkownicy płci damskiej mogą wysyłać wiadomości bez ograniczeń.

Dodawanie do rozmów grupowych: Użytkownik w wersji FREE ma możliwość dodania innych Użytkowników do dedykowanych grup Użytkowników, po uprzednim wyborze jednego z dwóch trójkątów (fioletowy lub niebieski). Użytkownik może dodawać innych Użytkowników do stworzonych wcześniej własnych grup lub może utworzyć nową grupę, dodając wskazaną osobę oraz innych Użytkowników. Możliwość dodawania innych Użytkowników jest ograniczona dla Użytkownika Pakietu FREE, który może dodać innych Użytkowników do grupy 10 razy w ciągu 24 godzin, liczonych od wykonania pierwszej aktywności. Przy chęci dodania dalszych Użytkowników, przekraczającej limit 10, Użytkownik otrzymuje powiadomienie pop-up informujące go o braku możliwości dodania kolejnej osoby do grupy przed wskazanym okresem oraz o możliwości: (i) zakupu Pakietu PREMIUM, w celu dodawania Użytkowników bez ograniczeń lub (ii) obejrzenia reklamy video (do 30 sekund) w celu dodania kolejnych 5 osób do grupy. Po dodaniu tych dodatkowych 5 osób, Użytkownik ponownie otrzymuje powiadomienie pop-up wraz z powyższymi informacjami. Powiadomienie pojawia się za każdym razem po przekroczeniu wskazanych limitów przed upływem 24 godzin. Jeśli Użytkownik Pakietu FREE połączył się z innym Użytkownikiem poprzez pozostałe funkcje może dodać go do grupy poza wskazanym limitem. Limit obowiązuje jedynie dla nowych połączeń z innymi Użytkownikami. Użytkownicy płci damskiej mogą dodawać użytkowników bez ograniczeń.

Dla wiadomości i dodawania do grup obowiązuje wzajemny, wspólny limit. Po wyborze jednego z dwóch trójkątów (fioletowy lub niebieski) Użytkownik ma możliwość napisania wiadomości lub dodania do grupy dokładnie 10 razy, tj. ma możliwość dowolnej kombinacji powyższych funkcji w trakcie 24 godzin od pierwszej wykonanej akcji. Po chęci wykonania aktywności przekraczającej limit pojawia mu się odpowiedni komunikat w zależności od funkcjonalności.

Dodanie na później: Użytkownik w wersji FREE ma możliwość dodania na później innych Użytkowników, po uprzednim wyborze trójkąta różowego. Użytkownik może dodawać do 3 Użytkowników na później w okresie 24 godzin, liczonym od pierwszej wykonanej aktywności. Dodawanie na później odbywa się tylko dla trójkąta różowego i jest możliwe dla każdego Użytkownika oddzielnie. Po chęci dodania kolejnego Użytkownika pojawia się powiadomienie pop-up informujące go o braku możliwości dodania kolejnej osoby na później przed wskazanym okresem oraz o możliwości zakupu Pakietu PREMIUM, w celu dodawania Użytkowników bez ograniczeń.

Wysyłanie zielonych serc: Użytkownik darmowy ma możliwość wysłania zielonego serca do dowolnego Użytkownika znajdującego się w trójkącie różowym. Użytkownik może wysłać do 20 zielonych serc w okresie 24 godzin, liczonym od pierwszej wykonanej aktywności. Po chęci wysłania kolejnego zielonego serca Użytkownik otrzymuje powiadomienie pop-up informujące go o braku możliwości wysłania zielonego serca do kolejnej osoby przed wskazanym okresem oraz o możliwości: (i) zakupu Pakietu PREMIUM, w celu wysyłania serc bez ograniczeń lub (ii) obejrzenia reklamy video (do 30 sekund) w celu wysłania kolejnych 10 zielonych serc. Po wysłaniu tych dodatkowych 10 zielonych serc, Użytkownik ponownie otrzymuje powiadomienie pop-up wraz z powyższymi informacjami. Powiadomienie pojawia się za każdym razem po przekroczeniu wskazanych limitów przed upływem 24 godzin. Użytkownicy płci damskiej mogą wysyłać zielone serca bez ograniczeń.

Wysyłanie czerwonych x: Użytkownik w wersji FREE ma możliwość kliknięcia w czerwony x, pojawiający się w opisie innych Użytkowników dla wszystkich trzech trójkątów. Wybranie czerwonego x oznacza brak zainteresowania wybranym Użytkownikiem wraz z akceptacją braku jego ponownego wyświetlenia przez cały okres korzystania z aplikacji. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe bez ograniczeń.

Wersja PREMIUM pozwala na Wybór trójkąta: Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość wyboru trójkąta bez ograniczeń w trakcie całego okresu członkostwa PREMIUM.

Wysyłanie wiadomości: Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość wysyłania wiadomości (dla trójkątów fioletowego lub niebieskiego) bez ograniczeń w trakcie całego okresu trwania Pakietu PREMIUM,

Dodawanie do rozmów grupowych: Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość dodawania do rozmów grupowych (dla trójkątów fioletowego lub niebieskiego) bez ograniczeń w trakcie całego okresu trwania Pakietu PREMIUM,

Dodawanie na później: Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość dodawania na później (dla trójkąta różowego) bez ograniczeń w trakcie całego okresu trwania Pakietu PREMIUM,

Wysyłanie zielonych serc: Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość wysyłania zielonych serc (dla trójkąta różowego) bez ograniczeń w trakcie całego okresu trwania Pakietu PREMIUM,

Sekretne wiadomości: każdy Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość wysłania sekretnych wiadomości do pozostałych Użytkowników (dla każdego z trzech trójkątów). Użytkownik może wysłać do 3 sekretnych wiadomości w okresie 24 godzin, liczonym od wykonania pierwszej aktywności. Sekretne wiadomości można wysyłać w dowolnym trójkącie, w dowolnej kombinacji: 3 wiadomości w jednym trójkącie, dwie w jednym i jedna w trzecim lub po jednej dla każdego trójkąta. Przy chęci wysłania kolejnej wiadomości, przekraczającej limit Użytkownik otrzyma powiadomienie pop-up informujące o czasie pozostałym do wysłania kolejnych sekretnych wiadomości,

Super Polubienia: każdy Użytkownik Pakietu PREMIUM ma możliwość wysłania super polubienia do pozostałych Użytkowników (dla każdego z trzech trójkątów). Użytkownik może wysłać do 10 super polubień w okresie 24 godzin, liczonym od wykonania pierwszej aktywności. Super polubienia można wysyłać w dowolnych kombinacjach dla każdego z trzech trójkątów. Przy chęci wysłania kolejnego super polubienia, przekraczającego limit Użytkownik otrzyma powiadomienie pop-up informujące o czasie pozostałym do wysłania kolejnego super polubienia.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik Aplikacji SEEP jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności danych służących do logowania do Aplikacji SEEP;
 2. Pomoc związaną z logowaniem do Aplikacji SEEP można uzyskać od help@seepapp.com.
 3. Użytkownik Aplikacji SEEP może publikować : zdjęcia, wiadomości, e-maile i inne pozycje, pod warunkiem posiadania do nich odpowiednich praw;
 4. Nie wolno publikować treści: Zawierających wulgaryzmy albo używać języka obraźliwego; Pornograficznych; obscenicznych i innych uwłaczających godności ludzkiej; Obraźliwych w tym gróźb oraz treści promujących rasizm, seksizm, nienawiść; Zachęcających do nielegalnej działalności, w tym do terroryzmu, do podżegania do popełnienia przestępstwa; Zniesławiających, Odnoszących się do działalności handlowej (w tym między innymi sprzedaży, konkursów i reklamy, linków do innych stron internetowych lub numerów telefonów; Stanowiących spam; Zawierające jakiekolwiek oprogramowanie szpiegujące, programy typu adware, wirusy, uszkodzone pliki, programy typu robaki lub inne złośliwe oprogramowanie mające zakłócić, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność lub zakłócać wszelkie oprogramowanie, sprzęt, telekomunikację, sieci, serwery lub inne urządzenia, konie trojańskie lub inne materiały zaprojektowane do uszkodzenia, ingerencji w, niewłaściwego przechwycenia lub wykradania danych lub danych osobowych zarówno od Administratora, jak i innych; naruszające prawa osób trzecich (w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności); zawierających obrazy dzieci, nawet jeśli jest się na zdjęciu
 5. Użytkownik Aplikacji ponosi odpowiedzialność za publikowane treści;
 6. Użytkownikowi nie wolno: korzystać z Aplikacji SEEP lub jakiejkolwiek zawartości zawartej w Aplikacji SEEP w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora; kopiować, modyfikować, przekazywać, tworzyć dzieł pochodnych; wykorzystywać lub reprodukować w jakikolwiek sposób materiały chronione prawem autorskim, obrazy, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usług lub inne własności intelektualne, dostępne za pośrednictwem Aplikacji SEEP bez pisemnej zgody Administratora; korzystać z Aplikacji SEEP w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócić, zakłócać lub negatywnie wpływać na działanie Aplikacji SEEP; używać znaków handlowych Aplikacji SEEP, Spółki Seep lub jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, znaku usługi, logo lub sloganu zawierającego oznaczenie SEEP celem przekierowywania osób na inne strony internetowe; modyfikować, adaptować, sublicencjonować, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać, dekodować, dekompilować lub w inny sposób demontować treści Aplikacji SEEP; używać, uzyskiwać dostępu lub publikować interfejs programowania Aplikacji SEEP bez pisemnej zgody Administratora; zachęcać lub promować każdą działalność naruszającą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Zgłoszenia stron lub osób naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: help@seepapp.com.

Okres świadczenia Usługi z wykorzystaniem Aplikacji

 1. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z korzystania z Usług i Aplikacji, składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Oświadczenie to można złożyć pisemnie (na adres Administratora) lub w formie elektronicznej poprzez usunięcie Konta;
 2. Użytkownik Aplikacji SEEP może zaprzestać korzystania z Aplikacji natych-miast bez podawania przyczyny poprzez jej odinstalowanie ze Sprzętu;
 3. Odinstalowanie Aplikacji SEEP ze Sprzętu nie jest równoznaczne z usunięciem Jeżeli Użytkownik nie usunie Konta przez odinstalowaniem Aplikacji, Spółka Seep będzie prowadziła Konto nadal zakładając, że Użytkownik odinstalował Aplikację jedynie tymczasowo.
 4. Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach
 5. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub wyłączone przez Spółkę Seep w sytuacji wielokrotnego naruszenia warunków niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa; przed usunięciem Konta skutkującym rozwiązaniem umowy Administrator wzywa Użytkownika do zaprzestania tych naruszeń, a w przypadku nie wykonania tego wezwania może usunąć Konto,
 6. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług aplikacji SEEP wykupionych przez Użytkownika.

Zgody Użytkownika

 1. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na opis Użytkownika przekazuje w sposób dobrowolny oraz potwierdza, że zapoznał się z zasadami i warunkami przetwarzania jego danych osobowych opisanymi w Polityce Prywatności, a w szczególności z tym, że jego dane osobowe będą przetwarzane jako dane niezbędne do wykonywana Usług w Aplikacji świadczonych na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej poprzez rejestrację.;
 2. Użytkownik tworząc Konto w Aplikacji SEEP nadaje Spółce Seep sp. z o.o.prawo do przechowywania, używania, kopiowania, wyświetlania, odtwarzania, edytowania, publikowania i rozpowszechniania publikowanych treści tworzonych przez Użytkownika w Aplikacji, za wyjątkiem treści które stanowią dane osobowe, a które przetwarzane są przez Administratora na warunkach opisanych w Polityce Prywatności;
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych treści (tj. za wyjątkiem danych osobowych) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z danym Użytkownikiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem;
 4. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych;
 5. Spółka Seep stara się usprawniać działania Aplikacji SEEP i zapewnić Użytkownikom właściwą funkcjonalność;
 6. Spółka Seep może dodawać nowe funkcje lub ulepszenia produktów, a także usunąć pewne funkcje Aplikacji, a jeśli te działania nie mają istotnego wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, może nie informować Użytkowników o tych działaniach;
 7. Spółka Seep może zawiesić lub całkowicie wyłączyć działanie Aplikacji w całości, przy czym w przypadku Użytkowników korzystających z Pakietu PREMIUM, który nie zakończył się przed dniem zawieszenia działania Aplikacji, Spółka Seep przedłuża okres ważności Pakietu PREMIUM o ilość dni zawieszenia, a w przypadku całkowitego wyłączenia działania Aplikacji, zwróci tym Użytkownikom część opłaty za ten Pakiet proporcjonalną do pozostałego okresu ważności tego Pakietu, z którego Użytkownik nie mógł skorzystać wobec wyłączenia działania Aplikacji.

Usługi

 1. W przypadku usług udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji SEEP przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom;
 2. Wszystkie odpłatne usługi w Aplikacji SEEP świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora;
 3. Pełen zakres podstawowych usług Aplikacji SEEP dostępny jest bez ograniczeń dla użytkowników Pakietu.

Metody Płatności w Aplikacji

 1. Metody Płatności w Aplikacji: w aplikacji istnieje możliwość zakupu Pakietu PREMIUM poprzez zakupu Pakietu w sklepie z aplikacjami, metodą „in app purchase”. Płatności dokonuje się w jednej z dwóch platform: ”Google Play”/ ”App Store”. Płatność odbywa się zgodnie z regulaminem platform;
 2. Użytkownik Pakietu FREE może zakupić Pakiet PREMIUM w dwóch opcjach rozliczeniowych o których mowa w punkcie 3 poniżej;
 3. Użytkownik może zakupić Pakiet PREMIUM na okres jednego miesiąca albo dwunastu miesięcy.
 4. Konto PREMIUM jest aktywowane do końca wybranego okresu. Po upływie tego okresu, w razie nie wykupienia Pakietu PREMIUM na kolejny okres, Usługi w Aplikacji będą świadczone w Pakiecie

Zasady Bezpieczeństwa

 1. Spółka Seep nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników w Aplikacji i poza nią. Użytkownik Aplikacji zgadza się zachować ostrożność we wszystkich interakcjach z innymi Użytkownikami, szczególnie jeśli chodzi o kontakt za pośrednictwem Aplikacji lub osobiście. Użytkownik zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie należy podawać informacji finansowych a także przesyłać pieniędzy innym Użytkownikom;
 2. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie interakcje z innymi Użytkownikami;
 3. Spółka Seep nie jest odpowiedzialna za treści umieszczane przez Użytkowników lub podmiot trzeci działający w Aplikacji. Wszystkie materiały pobrane albo uzyskane za pośrednictwem Aplikacji od innych Użytkowników lub osób trzecich działających w Aplikacji są otwierane przez Użytkownika Aplikacji na jego wyłączną odpowiedzialność.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Spółka Seep nie odpowiada za treści materiałów przekazywanych i publikowanych w Aplikacji SEEP przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność;
 2. Spółka Seep nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
 3. Spółka Seep nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia w działalności Aplikacji SEEP spowodowane in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
 4. Spółka Seep nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przezAdministratora utratę danych w Aplikacji SEEP, zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich;
 5. Spółka Seep zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Aplikacji SEEP, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia;
 6. Spółka Seep zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Aplikacji SEEP do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Spółkę Seep jak i podmioty trzecie. Warunki i podstawy przetwarzana danych osobowych w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności.

Prawo do odstąpienia od umowy w zakresie zakupu Pakietu PREMIUM

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zmiany umowy o świadczenie Usług polegającej na zakupie Pakietu PREMIUM bez podania
 2. Termin na odstąpienie od tej zmiany umowy w zakresie zakupu Pakietu PREMIUM wynosi 14 dni od dnia zmiany umowy, to jest od dnia zakupu tego Pakietu. Zmiana umowy w zakresie zakupu Pakietu PREMIUM zostaje następuje z chwila otrzymania płatności przez
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od tej zmiany umowy, konieczne jestprzesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na wskazany adres email: help@seepapp.com.
 4. W przypadku skorzystania z tego prawa odstąpienia, usługa będzie nadal świadczona bez zmian, to jest w ramach Pakietu FREE.

Utrata prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie zakupu Pakietu PREMIUM

 1. W przypadku rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Pakietu PREMIUM po wpłynięciu płatności do Administratora, oznacza to żądanie Użytkownika świadczenia usługi Pakiet PREMIUM przed upływem terminu na odstąpienie od tej zmiany Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że po wpłynięciu płatności, jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi w wersji PREMUM rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)